متد ها و تکنیک های رتبه سازی(تکنیک رشته های میانبر)

آشنایی با متد رتبه سازی در انتخاب رشته

تکنیک ها و متد های رتبه سازی(تکنیک رشته های واحد مشترک)

متد ها و تکنیک های رتبه سازی در انتخاب رشته(تکنیک انتقالی میهمانی)

متد ها و تکنیک های رتبه سازی(تغییر رشته در دانشگاه مادر)

علی مسلمینی در صدا و سیما

علی مسلمینی در رسانه

علی مسلمینی در رسانه

علی مسلمینی در رسانه

مفهوم رتبه سازی

رتبه سوزی (قسمت اول)

رتبه سوزی (قسمت دوم)

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

نظرات شما راجع به علی مسلمینی جادوگر کنکور

علی مسلمینی جادوگر کنکور در صدا و سیما با موضوع رتبه سازی در انتخاب رشته

علی مسلمینی جادوگر کنکور در صدا و سیما با موضوع رتبه سازی در انتخاب رشته

رتبه سازی دانش آموزان علی مسلمینی:قبولی در دانشگاه تهران

رتبه سازی دانش آموزان علی مسلمینی:قبولی دانشگاه تهران

رتبه سازی دانش آموزان علی مسلمینی:قبولی در دانشگاه شهید بهشتی

پزشکی ترکیه

رتبه سازی دانش آموزان علی مسلمینی:مهندسی شیمی دانشگاه تهران رتبه8000

رتبه سازی دانش آموزان علی مسلمینی:قبولی دامپزشکی دانشگاه تهران با رتبه 4229

20000 نفر رتبه سازی!!!!

22000نفر رتبه سازی!!!!

پرستاری اتاوا-کانادا

7000 نفر جابه جایی رتبه!!

6000 نفر جابه جایی رتبه!!!!

8000 نفر جابه جایی رتبه!!

633 نفر رتبه سازی!!

50000 نفر جابه جایی رتبه!!

تغییر دانشگاه از الزهرا به علامه طباطبایی!!

14000 نفر رتبه سازی!!

علی مسلمینی مبدع متد رتبه سازی در انتخاب رشته

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

همایش های رتبه سازی (نظرات شما)

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

همایش های رتبه سازی(نظرات شما)

نحوه دریافت کارنامه اولیه

نحوه خرید کارت دانشگاه غیرانتفاعی و پیام نور

رشته های گروه آموزشی هنر

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

رشته های گروه آزمایشی انسانی

رشته های گروه آموزشی زبان

رشته های گروه آزمایشی ریاضی

رشته های گروه آزمایشی تجربی

تحلیل و بررسی کارنامه اولیه

معرفی دوره های دانشگاهی

آموزش تکمیل فرم FCU

شهریه دوره های دانشگاهی

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

رتبه سازی در انتخاب رشته علی مسلمینی جادوگر کنکور

ماجراهای نسترن و جادوگر - علی مسلمینی جادوگر کنکور